ALGEMENE BEDRIJFS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Status juni 2018
Voor alle door de JUDO Wasseraufbereitung GmbH gesloten overeenkomsten voor leveringen gelden uitsluitend de volgende voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing na onze schriftelijke toestemming, zelfs indien wij niet uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de geldigheid van inkoopvoorwaarden. Toezeggingen, nevenafspraken en wijzigingen van het contract zijn slechts geldig wanneer schriftelijk ingediend.
Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige rechtshandelingen met de koper, in samenhang met de op dat moment geldige prijslijst en de inhoud daarvan.

1. aanbiedingen
a) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van voorafgaande verkoop.

b) Alle gegevens over capaciteiten, in het bijzonder de capaciteit van een waterzuiveringsinstallatie, zijn gemiddelde gegevens, waarbij de opgegeven nominale capaciteit in m³/h uitgaat van een kortstondige belasting met een maximum per minuut van slechts 1/60 van de opgegeven capaciteit per uur. De gegevens in illustraties, tekeningen, brochures en drukwerk zijn slechts benaderende waarden die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn.

c) Wij behouden ons het eigendoms- en auteursrecht voor op tekeningen en andere technische documenten. Deze documenten en kostenramingen mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, in het bijzonder voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons concurreren.
Tekeningen en andere bij de aanbiedingen behorende documenten moeten op verzoek onmiddellijk aan ons worden teruggezonden of indien de order niet bij ons wordt geplaatst.

2. leveringstermijn
a) De door ons opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. De leveringstermijn gaat in op de dag van verzending van de orderbevestiging en wordt geacht te zijn nageleefd, indien de goederen bij het verstrijken van de termijn de fabriek of het verkoopkantoor hebben verlaten of een kennisgeving van gereedheid voor verzending is gedaan. De nakoming van de leveringstermijn is afhankelijk van de nakoming van de contractuele verplichtingen van de koper.

b) De leveringstermijn wordt naar behoren verlengd in geval van onvoorziene gebeurtenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn - ongeacht of deze zich voordoen in onze fabriek of bij onze leveranciers - zoals overmacht, staking, uitsluiting, vertraging in de levering van essentiële grond- en hulpstoffen, alsmede dergelijke gebeurtenissen die een aanzienlijke invloed hebben op de tijdige uitvoering van de gehele overeenkomst of van het deel van de overeenkomst dat binnenkort opeisbaar zal worden.

Voornoemde omstandigheden vallen evenmin onder onze verantwoordelijkheid indien zij zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging. In belangrijke gevallen worden het begin en het einde van dergelijke gebeurtenissen zo spoedig mogelijk aan de Koper meegedeeld. Deze kennisgeving is echter geen voorwaarde voor de verlenging van de termijn.

In geval van latere wijzigingen in het leveringscontract die de leveringstermijn kunnen beïnvloeden, wordt de leveringstermijn in redelijke mate verlengd - tenzij ter zake bijzondere afspraken zijn gemaakt. De koper kan zich slechts uit het contract terugtrekken indien wij ons niet houden aan een door hem na afloop van de verlengde leveringstermijn schriftelijk gestelde redelijke respijttermijn. De intrekking moet schriftelijk gebeuren.

In geval van voortijdige levering is de feitelijke leveringsdatum en niet de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum doorslaggevend.

c) Wij zijn gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

3. prijzen
Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden gefactureerd volgens de prijslijst en de kortingsschaal die gelden op de dag van levering.

4. overdracht van risico
Het risico van toevallige teloorgang of toevallige verslechtering van de goederen gaat over op de Koper bij de levering van de goederen aan de voor verzending aangewezen persoon of instelling, doch uiterlijk bij het verlaten van de fabriek of het verkoopkantoor, ongeacht of de verzending geschiedt vanaf de plaats van uitvoering en wie de vrachtkosten draagt. Indien de goederen klaar zijn voor verzending en indien de verzending of de aanvaarding vertraging oploopt om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, gaat het risico over op de Koper vanaf de kennisgeving dat de goederen klaar zijn voor verzending. Alle zendingen, inclusief eventuele retourzendingen, gebeuren op risico van de koper.

Geleverde artikelen dienen door de koper te worden aanvaard. Transportschade, inclusief beschadigde verpakking, moet bij ontvangst van de goederen worden geconstateerd en onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

5. retourzendingen
Retourzendingen wegens onjuiste beschikkingen omtrent maat of hoeveelheid zijn slechts toegestaan indien wij schriftelijk met de retourzending hebben ingestemd. Door ons teruggenomen goederen zullen worden gecrediteerd met aftrek van een factor als evenredige vergoeding voor de gemaakte kosten. Deze creditnota is alleen bedoeld voor verrekening.

Eventuele verwerkingskosten zullen ook van de creditnota worden afgetrokken.

6. betalingsvoorwaarden
a) Behoudens afwijkende afspraken dienen facturen na ontvangst van de goederen te worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum met een korting van 2% en binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting. Uurlonen of montagewerk dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden betaald. De ontvangst door ons is bepalend voor de tijdigheid van de betaling. De betalingen worden in mindering gebracht op de oudste schuldvordering. Indien een SEPA-incassomachtiging wordt afgegeven, zullen het incassobedrag en de incassodatum ten minste 2 dagen voor de incasso bekend worden gemaakt.

b) Voor betalingen per wissel en cheque is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Acceptwissels en wissels worden niet als contante betalingen beschouwd. Wij behouden ons het recht voor deze in elk afzonderlijk geval te aanvaarden. De kosten en lasten van de rekening, alsmede het risico van tijdige aanbieding en protest, zijn voor rekening van de koper.

c) Alleen personen met onze schriftelijke volmacht tot incasso en met gebruikmaking van onze kwitantieformulieren zijn gerechtigd betalingen in ontvangst te nemen.

d) Voor de duur van het verzuim betaalt de koper - onder voorbehoud van bewijs en vaststelling van een hogere verzuimschade door ons - rente over de geldschuld ter hoogte van 8% boven de betreffende basisrentevoet conform § 247 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

e) Alleen vorderingen die onbetwist, rechtsgeldig of beslissingsrijp zijn, geven de Koper recht op schuldvergelijking. De koper kan een retentierecht alleen uitoefenen op basis van tegenvorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

7. eigendomsvoorbehoud
a) De goederen blijven ons eigendom tot aan de betaling van alle vorderingen, ook toekomstige, die uit onze zakelijke relatie met de koper voortvloeien. Dit omvat ook voorwaardelijke vorderingen.

b) De koper is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te verwerken. In dit geval draagt hij de uit de verkoop voortvloeiende vorderingen op zijn afnemers ter hoogte van onze factuurwaarden aan ons over, totdat al onze vorderingen inclusief nevenrechten zijn voldaan. Wij aanvaarden deze bewering. Niettegenstaande de overdracht en ons incassorecht is de koper gerechtigd de vordering te innen, zolang hij zijn verplichting jegens ons nakomt en geen vermogensverlies lijdt. Op ons verzoek moet de koper zijn klant van de overdracht in kennis stellen en de informatie en documenten verstrekken die nodig zijn om onze rechten te doen gelden. Voorts behouden wij ons het recht voor, ook van onze kant kennis te geven van de opdracht.

c) Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud mag de koper de voorbehouden goederen niet in onderpand geven of zelf verpanden. Hij is verplicht de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust met de in de handel gebruikelijke zorg te bewaren en te beschermen en te verzekeren tegen schade van welke aard ook, zoals verlies, diefstal, vernietiging.

d) De eigenaars van goederen waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, zijn verplicht ons onverwijld, onder overlegging van de voor een tussenkomst noodzakelijke documenten, in kennis te stellen van executiemaatregelen van derden tegen de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen of van vorderingen die bij voorbaat zijn overgedragen. In geval van beslag op roerende goederen bent u verplicht de deurwaarder van ons eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen en te verzoeken dat een overeenkomstige aantekening in de akte van beslag wordt opgenomen. Niettegenstaande deze verplichting neemt u alle maatregelen die nodig zijn voor uw verdediging. De kosten van de interventie zijn ten laste van de koper.

e) Elke verwerking of behandeling van de voorbehouden goederen wordt door de koper voor onze rekening uitgevoerd, zonder dat hieruit voor ons verplichtingen voortvloeien. Bij verwerking of vermenging van de voorbehouden goederen met andere, ons niet toebehorende goederen hebben wij recht op het daaruit resulterende mede-eigendomsaandeel in de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van verwerking of vermenging.

Indien de koper de eigendom van de nieuwe zaak verwerft, is reeds overeengekomen dat de koper ons de mede-eigendom van de nieuwe zaak verleent in verhouding tot de waarde van de verwerkte of gecombineerde goederen onder eigendomsvoorbehoud en deze kosteloos voor ons bewaart. Indien ons eigendomsvoorbehoud verloren gaat bij de inbouw van de goederen in gebouwen, draagt de koper hierbij zijn aanspraak op vergoeding van werkzaamheden ten belope van de materiële waarde van de door ons geleverde goederen aan ons over en wij aanvaarden deze overdracht.

f) Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud samen met andere goederen, namelijk vóór of na verwerking of verbinding, worden doorverkocht, geldt de onder b) overeengekomen voortijdige overdracht van de vordering van de koper slechts ten belope van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud die samen met de overeenkomstige goederen worden doorverkocht. Anders is het bepaalde onder b) van overeenkomstige toepassing.

g) Indien de zekerheden onze vorderingen in totaal met meer dan 20 % overschrijden, geven wij de zekerheden boven 20 % op verzoek van de koper naar onze keuze vrij.

8 Garantie-, inspectie- en klachtenverplichtingen
a) De informatie over de geschiktheid, verwerking en toepassing van onze produkten, de technische adviezen en de overige gegevens worden naar beste weten verstrekt, doch ontslaan de koper niet van het verrichten van eigen proeven en onderzoek.

b) De koper dient ons schriftelijk in kennis te stellen van zichtbare gebreken binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de goederen, en van verborgen gebreken binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking ervan. Onderdelen die bij de levering van de goederen ontbreken, alsmede ontbrekende technische documenten of materialen (montagehandleiding, gebruiksaanwijzing, inbedrijfstellingsvoorschriften, enz. Bij gebreke van tijdige reclamering of kennisgeving is het geldend maken van de aanspraak op garantie alsmede het recht van regres overeenkomstig § 478 ff BGB uitgesloten. Tijdige toezending is voldoende om de termijn te halen. De koper draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden voor het instellen van een vordering, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de ontdekking van het gebrek en voor de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek.

c) Aansprakelijkheid voor gebreken is met name uitgesloten bij onvoldoende, onjuiste of misleidende informatie van de koper, die tot een verkeerde beslissing bij het opstellen van de offerte of het plaatsen van de order door ons leidt, bij veronachtzaming van de montage- of bedieningsvoorschriften, bij foutieve montage of inbedrijfstelling door de koper of door derden; eveneens bij gebruik van andere dan de door ons voorgestelde chemicaliën, filtermaterialen e.d., bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik of onderhoud, alsmede bij natuurlijke slijtage. Hetzelfde geldt wanneer de bedrijfsomstandigheden niet onaanzienlijk veranderen, b.v. bij wijziging van de watersamenstelling of de bedrijfsomstandigheden, tijdelijke overschrijding van de capaciteit van de waterbehandelingsinstallatie of de waterbehandelingsapparatuur (l/min, m³/h of de gespecificeerde dagcapaciteit), alsmede in geval van de aanwezigheid van zwerfstromen, enz. Aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten indien de koper of derden zonder onze toestemming herstellingswerken of wijzigingen hebben uitgevoerd.

d) In geval van gerechtvaardigde kennisgevingen van gebrek, zullen wij, naar onze keuze, een vervangende levering doen of het gebrek verhelpen.

Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, definitief heeft gefaald of onredelijk is vertraagd, kan de koper ontbinding van de overeenkomst of vermindering van de koopprijs eisen. In geval van kleine gebreken heeft de koper evenwel niet het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

Verdere aanspraken tegen ons en onze plaatsvervangers, inclusief aanspraken op schadevergoeding wegens directe en indirecte schade, gederfde winst en uit de uitvoering van de garantie, zijn uitgesloten, tenzij grove nalatigheid of opzet wordt bewezen, of een garantie werd verleend, of aansprakelijkheid verplicht is volgens de productaansprakelijkheidswet. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid die aan ons is toe te schrijven of in geval van overlijden van de klant.

e) De wettelijke garantietermijnen zijn van toepassing.

9 Aansprakelijkheid voor ander plichtsverzuim
Schadeclaims van de koper (contractueel of niet-contractueel) tegen ons en onze plaatsvervangers wegens andere plichtsverzuimen zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet, er een garantie is overgenomen of er aansprakelijkheid bestaat volgens de productaansprakelijkheidswet; bij licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schending van essentiële contractuele plichten.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid die aan ons is toe te schrijven of in geval van overlijden van de klant.

10 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering
a) Het Duitse recht is van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van het eenvormige Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De bevoegde rechtbank is Winnenden of de vestigingsplaats van ons bijkantoor.

b) Is de koper een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds of heeft hij geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland, dan is de plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank voor beide partijen onze maatschappelijke zetel.

11. verwijzing naar onze geldige verklaring inzake gegevensbescherming
Ons huidige privacybeleid vindt u hier: www.judo.eu/datenschutz

Gratis Advies Kontakt Binnenkort