ALGEMENE BEDRIJFS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Status juni 2018

Voor alle overeenkomsten voor leveringen door JUDO Wasseraufbereitung GmbH worden uitsluitend de volgende voorwaarden overeengekomen. Afwijkende voorwaarden van de koper gelden alleen met onze schriftelijke toestemming, ook als wij niet uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de geldigheid van de inkoopvoorwaarden. Toezeggingen, nevenafspraken en wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn gedaan.

Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige rechtshandelingen met de koper in verband met de thans geldende prijslijst en de inhoud daarvan.

bieden
a) Onze aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering en aan voorafgaande verkoop.

b) Alle prestatiegegevens, met name de capaciteit van een waterzuiveringsinstallatie, zijn gemiddelden, waarbij de opgegeven nominale capaciteit in m³/h uitgaat van een kortstondige belasting met een maximum per minuut van slechts 1/60 van de opgegeven capaciteit per uur. De gegevens in de illustraties, tekeningen, brochures en drukwerken zijn slechts benaderende waarden die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn.

c) Wij behouden ons het eigendoms- en auteursrecht voor op tekeningen en andere technische documenten. Deze documenten en kostenramingen mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, in het bijzonder voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons concurreren.

Tekeningen en andere documenten die bij de aanbiedingen behoren, moeten op verzoek onmiddellijk worden teruggezonden of indien de bestelling niet bij ons wordt geplaatst.

levertijd

a) De door ons opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. De leveringstermijn gaat in op de datum van verzending van de orderbevestiging en wordt geacht te zijn nageleefd indien, na het verstrijken van de leveringstermijn, de goederen de fabriek of het verkoopkantoor hebben verlaten of indien de gereedheid voor verzending is gemeld. De nakoming van de leveringstermijn is afhankelijk van de nakoming door de koper van zijn contractuele verplichtingen.

b) De leveringstermijn wordt naar behoren verlengd in geval van onvoorziene omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn - ongeacht of deze zich voordoen in onze fabriek of bij onze leveranciers - zoals overmacht, staking, uitsluiting, vertraging bij de levering van essentiële grond- en hulpstoffen alsmede andere omstandigheden die een aanzienlijke invloed hebben op de tijdige uitvoering van het gehele contract of het gedeelte van het contract dat opeisbaar is.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de hierboven vermelde omstandigheden, zelfs indien deze zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging. In belangrijke gevallen worden het begin en het einde van deze gebeurtenissen zo spoedig mogelijk aan de Koper medegedeeld. Deze kennisgeving is echter geen voorwaarde voor de verlenging van de termijn.

In geval van latere wijzigingen in het leveringscontract die van invloed kunnen zijn op de leveringstermijn, wordt deze termijn in redelijke mate verlengd, tenzij ter zake bijzondere afspraken zijn gemaakt. De koper kan zich slechts uit het contract terugtrekken, indien wij na het verstrijken van de verlengde leveringstermijn niet voldoen aan een door hem schriftelijk gestelde redelijke verlenging van de leveringstermijn. De intrekking moet schriftelijk geschieden.

In geval van vervroegde levering is de feitelijke leveringsdatum en niet de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum doorslaggevend.

c) Wij zijn gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

prijzen

Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden gefactureerd volgens de prijslijst en het kortingsschema die gelden op het tijdstip van levering.

overdracht van risico

Het risico van toevallige teloorgang of toevallige verslechtering van de goederen gaat over op de koper bij de aflevering van de goederen aan de voor verzending aangewezen persoon of instelling, doch uiterlijk bij het verlaten van de fabriek of het verkoopkantoor, ongeacht of de verzending geschiedt vanaf de plaats van uitvoering en wie de transportkosten draagt. Indien de goederen klaar zijn voor verzending en de verzending of aanvaarding wordt vertraagd om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, gaat het risico over op de koper vanaf de kennisgeving dat de goederen klaar zijn voor verzending. Alle zendingen, inclusief eventuele retourzendingen, reizen op risico van de koper.

De geleverde goederen moeten door de koper worden aanvaard. Schade tijdens het transport, met inbegrip van beschadigde verpakking, moet bij ontvangst van de goederen worden gecontroleerd en onverwijld schriftelijk worden gemeld.

 

Geeft

Retourzendingen wegens onjuiste maat- of hoeveelheidsafspraken zijn slechts toegestaan indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Door ons teruggenomen goederen zullen worden gecrediteerd met een factorinhouding als evenredige vergoeding voor de gemaakte kosten. Deze creditnota is uitsluitend bedoeld ter compensatie.

Eventuele verwerkingskosten zullen ook van de creditnota worden afgetrokken.

betalingsvoorwaarden

a) Tenzij anders overeengekomen, worden de facturen betaald bij ontvangst van de goederen binnen 8 dagen na factuurdatum met een korting van 2% en binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting. Uurlonen of montagewerk moeten betaald worden binnen 14 dagen na de datum van de factuur, zonder aftrek. Onze aanvaarding is bepalend voor de naleving van de betalingstermijnen. De betalingen worden toegerekend aan de oudste schuld. Indien een SEPA-incassomachtiging wordt afgegeven, worden het te debiteren bedrag en de datum van debitering ten minste twee dagen voor de debitering bekendgemaakt.

b) Voor betalingen per wissel en cheque is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Acceptwissels en wissels worden niet als contante betalingen beschouwd. Wij behouden ons het recht voor deze in elk afzonderlijk geval te aanvaarden. De kosten en uitgaven van facturering, alsmede het risico van tijdige aanbieding en protest, zijn voor rekening van de koper.

c) Alleen personen die onze schriftelijke volmacht tot incasso hebben en die onze acceptatieformulieren gebruiken, zijn gerechtigd betalingen te aanvaarden.

d) Tijdens de duur van de vertraging betaalt de koper rente over de schuld tegen een percentage van 8% boven de respectieve basisrente overeenkomstig § 247 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), onder voorbehoud van bewijs en bewering door ons van hogere schade veroorzaakt door de vertraging.

e) Alleen onbetwiste, rechtsgeldig vastgestelde of in kracht van gewijsde gegane schuldvorderingen komen voor verrekening in aanmerking. De koper kan een retentierecht alleen uitoefenen op basis van tegenvorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

eigendomsvoorbehoud

a) De goederen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen, ook toekomstige, uit onze zakelijke relatie met de koper zijn betaald. Dit omvat ook voorwaardelijke vorderingen.

b) De koper is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te verwerken. In dit geval draagt hij reeds de vorderingen op zijn afnemers, die uit de verkoop voortvloeien, ter hoogte van onze factuurwaarden aan ons over, totdat al onze vorderingen, met inbegrip van de nevenrechten, zijn voldaan. Wij aanvaarden dit verzoek. Niettegenstaande de overdracht en ons incassorecht is de koper gerechtigd de vordering te innen, zolang hij zijn verplichtingen jegens ons nakomt en geen vermogensverlies lijdt. Op ons verzoek moet de koper zijn klant van de overdracht in kennis stellen en hem de nodige inlichtingen en documenten verschaffen om onze rechten te doen gelden. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de opdracht ook van onze kant te melden.

c) Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud mag de koper de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet in onderpand geven of zelf verpanden. Hij is verplicht de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust met de in de handel gebruikelijke zorg te bewaren en te beschermen en te verzekeren tegen schade van welke aard ook, zoals verlies, diefstal, vernietiging.

d) De eigenaars van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, zijn verplicht ons onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele executiemaatregelen van derden tegen de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust of tegen de eerder overgedragen vorderingen, onder overhandiging van de documenten die nodig zijn om tussenbeide te komen. In geval van beslag op roerende goederen bent u verplicht de deurwaarder op de hoogte te stellen van ons eigendomsvoorbehoud en te verzoeken om een overeenkomstige aantekening in het proces-verbaal van beslag. Niettegenstaande deze verplichting dient u alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor uw verdediging. De kosten van de interventie zijn ten laste van de koper.

 

e) Elke be- of verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen wordt door de koper voor onze rekening uitgevoerd, zonder dat hieruit voor ons een verplichting voortvloeit. Bij verwerking of vermenging van de voorbehouden goederen met andere, ons niet toebehorende goederen hebben wij recht op het daaruit resulterende mede-eigendomsaandeel in de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van verwerking of vermenging.

Indien de koper de eigendom van de nieuwe zaak verwerft, wordt overeengekomen dat de koper ons de mede-eigendom van de nieuwe zaak verleent in verhouding tot de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud verwerkte of gecombineerde goederen en dat hij deze zaak kosteloos voor ons bewaart. Indien ons eigendomsvoorbehoud bij de inbouw van de goederen in gebouwen verloren gaat, draagt de koper hiermee zijn recht op arbeidsvergoeding ter hoogte van de materiële waarde van de door ons geleverde goederen aan ons over en wij aanvaarden deze overdracht.

f) Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen samen met andere goederen, d.w.z. voor of na verwerking of verbinding, worden doorverkocht, geldt de onder b) overeengekomen overdracht vooraf van de vordering van de koper slechts ten belope van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen die samen met de overeenkomstige goederen worden doorverkocht. Zo niet, dan is punt b) van overeenkomstige toepassing.

g) Indien de zekerheden onze vorderingen in totaal met meer dan 20% overschrijden, zullen wij op verzoek van de koper de zekerheden boven 20% naar eigen goeddunken vrijgeven.

8 Verplichtingen inzake garantie, inspectie en kennisgeving van gebreken

a) Informatie over de geschiktheid, verwerking en toepassing van onze produkten, technische adviezen en andere gegevens worden naar beste weten verstrekt, maar ontslaan de koper niet van het verrichten van eigen proeven en controles.

b) De koper dient ons schriftelijk op de hoogte te brengen van alle zichtbare gebreken binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen en van alle verborgen gebreken binnen de 8 dagen na hun ontdekking. Onderdelen die bij de levering van de goederen ontbreken, alsmede ontbrekende documenten of technisch materiaal (montagehandleiding, gebruiksaanwijzing, inbedrijfstellingsvoorschriften enz.) moeten eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de andere goederen worden gemeld. Bij niet-tijdige reclamering of kennisgeving zijn garantieaanspraken en regresrechten overeenkomstig § 478 ff BGB uitgesloten. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen. De bewijslast voor alle voorwaarden voor de klacht, met name voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van ontdekking van het gebrek en voor de inachtneming van de termijn voor de kennisgeving van het gebrek, rust volledig op de koper.

c) Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, in het bijzonder in geval van onvoldoende, onjuiste of misleidende informatie van de koper, die leidt tot een verkeerde beslissing van onze kant bij het opstellen van de offerte of het plaatsen van de order, in geval van niet-naleving van de installatie- of bedieningsvoorschriften, in geval van foutieve installatie of inbedrijfstelling door de koper of een derde; evenmin in geval van gebruik van chemicaliën, filtermaterialen etc. anders dan door ons voorgesteld. Hetzelfde geldt voor het gebruik van andere dan de door ons aanbevolen chemicaliën, filtermaterialen, enz., voor onjuist of oneigenlijk gebruik of onderhoud, en voor natuurlijke slijtage. Hetzelfde geldt als de bedrijfsomstandigheden aanzienlijk veranderen, bijv. als de samenstelling van het water of de bedrijfsomstandigheden veranderen, als de capaciteit van het systeem of de waterbehandelingsinrichting (l/min, m³/h of de gespecificeerde dagcapaciteit) tijdelijk wordt overschreden, alsmede in geval van elektrische stoorstromen, enz. Aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten indien de koper of derden zonder onze toestemming herstellingswerken of wijzigingen hebben uitgevoerd.

 

d) In geval van een gerechtvaardigde kennisgeving van een defect, zullen wij, naar onze keuze, een vervangende levering doen of het defect verhelpen.

Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, definitief heeft gefaald of onredelijk lang is vertraagd, kan de koper ontbinding van de overeenkomst of verlaging van de koopprijs eisen. In geval van kleine gebreken heeft de koper evenwel niet het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

Verdere aanspraken tegen ons en onze plaatsvervangers, met inbegrip van aanspraken op vergoeding van directe en indirecte schade, op gederfde winst en op nakoming van de garantie zijn uitgesloten, tenzij grove nalatigheid of opzet kan worden bewezen, een garantie is verleend of aansprakelijkheid verplicht is volgens de Wet Productaansprakelijkheid. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid die aan ons kan worden toegerekend of in geval van overlijden van de klant.

e) De wettelijke garantietermijnen zijn van toepassing.

9 Aansprakelijkheid voor ander plichtsverzuim

Schadeclaims van de koper (contractueel of niet-contractueel) tegen ons en onze plaatsvervangers wegens andere plichtsverzuimen zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet, er een garantie is overgenomen of er sprake is van aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet; bij licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid die aan ons is toe te schrijven of in geval van overlijden van de klant.

10 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering

a) Het Duitse recht is van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van het Eenvormige Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De bevoegde rechtbank is Winnenden of de vestigingsplaats van ons bijkantoor.

b) Is de besteller een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een houder van een publiekrechtelijk bijzonder vermogen of heeft hij geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland, dan is de plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank voor beide partijen onze maatschappelijke zetel.

 

verwijzing naar onze geldige verklaring inzake gegevensbescherming

Onze huidige gegevensbeschermingsverklaring vindt u hier: www.judo.eu/datenschutz.

 

Conseil Contact À venir